Галина Маркова

Галина Маркова

Ръководител

Галина Маркова е доктор по социална работа.

Завършва магистърска  програма по  клинична социална работа в НБУ през 1995 година и докторска програма по социална работа в Колежа Смит, САЩ през 2004 г.

Дисертацията й е върху изследване на психологични характеристики на родители,  настанили децата си в домове.

Работата й в областта на  деинституционализацията  започва  с участие в изследване на ефекта на програма в дом за бебета. Участва в  закриването на дома в с. Могилино. Провежда обучения  по темата, създава приложни проекти за работа с деца от домове.  Предпочитана теоретична рамка, в която консултира и която преподава, е “Теория на привързаността”.

Публикации по темата „Деинституционализация”:

 • Markova, G. (2011) Attachment Theory and Child Protective Practice. When a State Becomes a Parent: Orphanages in a Post-Totalitarian Culture. Book chapter in Berzoff,J, Falling Through the Cracks: Psychodynamic Practice with Vulnerable and Oppressed Populations
 • Berzoff,J ., Kita, E., Segal, C., Markova,G ,  (2011 )Falling through the Cracks: Psychodynamically-oriented Social Care  with Vulnerable, At-risk Clients. Paper presented at  57th Conference of Council of Social Work Education., Atlanta, USA.
 • Markova, G. (2010). Parents, Children, Institutions in a Post-Totalitarian Context. VDM Verlag dr. Muller Aktiengesellschaft&Co. KG
 • Markova,G., Shilkret, R.,Djalev,L. (2008). Parents’ attachment styles, mental representations, and institutionalization of children in Bulgaria. Infant Mental Health Journa,29, 6, 555-569.
 • Маркова, Г., Джалев, Л.(2007). Родителски стилове на привързаност – изследване и приложение в социалната работа. ( Parent’s attachment styles-research and application in social work practice). Проблеми на Социалната РаботаОбразование Практика, Научни Изследвания(Anthology of articles published by the Bulgarian Association for Social Work Education)   ИК-Кота, София..297-308.
 • Bilson, A., Markova, G. (2007). But you should see their families: Preventing child abandonment and promoting social inclusion in countries in transitionSocial Work and Social Sciences Review, 12 (3), 57-78.
 • Bilson A. and Markova G. (2005). Но вы должны увидеть их родителей (But you should see their families)  Жуpнал Казахской академии труда и социальных отношений (Journal of the Kazakh Academy of Labour and Social Relations) Almaty
 • Markova,G.(2007). Russia’s Abandoned Children: An Intimate Understanding. Book Review. Smith College Studies in Social Work, 77 (4), 123-127.
 • Markova,G. (2007). Relationships between Parental Mental Representations and Reproduction of Institutionalization in Bulgaria  Paper presented at the 10th Conference organized by the National Committee of Psychoanalysis in Social Work. Chicago,USA.
 • Markova,G. (2006). Long-term Institutional Care, Parenting and its Reproduction –  Object Relations Theory Perspective. Implication for De-institutionalization. Challenges for Fostering and Aftercare.  Athens, Greece
 • Markova,G.& Shilkret,R. (2005) The relationship between Parental Attachment Style and Mental         Representation and Institutionalization of Children in Bulgaria. Poster  presentation at the Society of Child Research and Development Biennial Meeting, Atlanta, USA.
 • Markova, G. (2005). Out-of- home Care in Bulgaria: Political, Psychological, and Cultural Perspective. Paper presented at the European congress “Quality4Children”, Gmunden, Austria
 • Markova, G. (2004) Institutionalization of Children in Bulgaria – an Interplay between Social, Psychological and Political Factors. Parent’s Motivations for Institutionalization of Children – Mental Health Perspective. Presentation at the 6th International Conference: Inclusion and Mental Health in the New Europe. ENMESH, London, UK.
 • Markova,G., Kurchieva,D. (2004). Program for Prevention of Institutionalization and Reunification of Institutionalized Children. Paper presented at International Social Work conference.  Kiten, Bulgaria.
 • Markova, G. (2005). Children, Parents, Institutions. Paper, presented at the Conference “Medical Rehabilitation and Psycho-Social Assistance of Torture Survivors in Bulgaria: 10 years Center “ACET” Psycho-Social Program for Victims of Violence and Trauma”  Assistance Centre for Torture Survivors – ACET, Sofia, Bulgaria.

Проекти за деинституционализация и развитие на алтернативни грижи за деца и семейства

 • 2010 – “Детство за всички”, ДАЗД. Експерт.
 • 2010 – “Интеграция на деца от дом в общността чрез въвеждане на метода работа по случай”,  НБУ. Координатор, обучител.
 • 2008 – “Първо децата” – Деинституционализация на деца с увреждания от Могилино, UNICEF. Супервизор.
 • 2008 – $Деинституционализация чрез осигуряване на услуги в oбщността за рискови групи. Превенция на институционализация, деинституционализация, и реинтеграция на деца в Ромския квартал Факултета”,  PHARE. Супервизор, обучител.
 • 2008 – “Деинституционализация чрез осигуряване на услуги в общността за рискови групи. Превенция на институционализация, деинституционализация и реинтеграция – „Под един покрив”, Програма в общността в гр. Монтана”, PHARE. Обучител, супервизор.
 • 2004-2005 – Разработване, прилагане и разпространяване на програма за превенция на институционализацията и реинтеграция на институционализирани деца.  Програма МАТРА на кралство Нидерландия.
 • 2002-2003 – Evaluation of a Community Program for Families at Risk “Take me home 2”,  funded  by Save the Children, UK.
Валентина Симеонова

Валентина Симеонова

Програмен координатор

Валентина Симеонова е експерт в образователната и социалната сфера, със значителен опит в закрилата на правата на децата.

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Магистър по специалност „ Българска филология“, Софийски университет “Св. Климент Охридски“ (1985 г.)
 • Обучителен курс “Съвременни управленски умения”, Институт по публична администрация и европейска интеграция, София, (2003 г.)
 • Обучителен курс “Модерни методи на преподаване в училище”, Dialogue Development, Дания, Копенхаген, (2000 г.)
 • Обучителен курс “Социални и образователни модели на работа с деца, отпадащи от училище” – Dialogue Development, Дания, Копенхаген (2000 г.)
 • Обучение за обучители по програма „Дебати” , Източноевропейски университет – Будапеща (1996 г.)
 • Обучителен курс “Позитивна психотерапия и семейно консултиране”, Дружество на психотерапевтите в България (1992 г.)

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • Учител (1981- 1992 г.)
 • Началник на отдел “Просвета” в община Перник (1992-1997 г.)
 • Държавен експерт, Министерство на образованието и науката (1997-2000 г.)
 • Директор на дирекция “Стандарти и анализи”, Държавна агенция за закрила на детето (2001-2007г.)
 • Заместник -кмет по образование и социални дейности в Столична община, район „Слатина“(2007-2009г.)
 • Заместник –министър на труда и социалната политика  с отговорност към политиката по социално подпомагане и социални услуги; политиката за хората с увреждания; политиката за децата – лидерство в създаване и изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБългария (2009-2013 г.)

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ

Валентина Симеонова има опит като обучител по програми, свързани с интерактивни методи на обучение и развитие на критическо мислене, гражданско образование, дебат,  преподаване на правата на децата в училище, умения за общуване и решаване на конфликти.  Като директор на дирекция „Стандарти и анализи” в Държавната агенция за закрила на детето ръководи екипите, осъществили две национални оценки на специализираните институции за деца.  Има опит като оценител на проекти и програми: оценител на проекти на неправителствени организации по проекта на Световна банка “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”, оценител на проекти по Програма ФАР към МТСП. Член на екипа за оценяване на обучителни модули, свързани със социалната работа по Закона за закрила на детето и “Управление на социалните услуги”.

 ПУБЛИКАЦИИ

 • Дете-центриран мониторинг, Бюлетин на НБУ, 2016 г.
 • Автор на Помагало за изработване на европейски проекти в училищната мрежа, издадено 2008 г. oт Национален институт за обучение на директори, Министерство на образованието и науката
 • Автор на Помагало за управление на европейски проекти в училищната мрежа, издадено 2009г., Национален институт за обучение на директори, Министерство на образованието и науката

ПРОГРАМНИ ЗАДАЧИ В НОУ-ХАУ ЦЕНТЪРА ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

 • Създаване на система за дете-центриран мониторинг в България
 • Координация и управление на проекти

Е-mail: simeonova@knowhowcentre.org

Eлен Александрова Митова – Иванова

Eлен Александрова Митова – Иванова

Програмен координатор

Eлен Александрова Митова – Иванова има дългогодишен опит в областта на социалните дейности и изработването на политики за деца и семейства, притежава съществени познания в сферата лобирането, мониторинга на детските права, спецификите на работа с местните общности и местните администрации.

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Магистър по социална педагогика и психология, Софийски университет “Климент Охридски” – София (1987 – 1993)
 • “Маркетинг и мениджмънт”, следдипломна квалификация, Технически университет – София (1994 – 1995)
 • Езиково обучение за чужденци, Кеймбриджки университет Великобритания (1993)

Владее български, руски и английски.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

 • Експерт “Социални дейности”, Национално сдружение на общините в Република България, (2008 – 2011г.)
 • Старши експерт, държавен служител, ръководител на филиал, Дирекция “Бюро по труда”, Агенция по заетостта (1996-2008 г.)

Участие в проекти

 • Управление на качеството на услугите на местно ниво
 • Добри практики за управление на местно ниво
 • Повишаване капацитета на общинската администрацията – организиране и провеждане на обучения: “Общините и гражданите работят заедно за ефективно и прозрачно управление на местно ниво, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет, Европейски съюз
 • Проекти по програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Министерство на здравеопазването
 • ПРОКОПИЛ – координатор, консултант
 • Ръководител на проект от страна на Националното сдружение на общините в Република България и консултант по проект, финансиран от Посолството на Република Франция, УНИЦЕФ

С опит в местното самоуправление в България, взаимодействието общини – централна власт, европейските регулации, свързани с прилагането на политиките на местно ниво, европейското местно и регионално самоуправление, обучението за възрастни. Участие в международни и европейски проекти, организиране и реализация на граждански инициативи, провеждане на анализи на прилагането на определени политики на местно ниво. Провеждане на проучване за удовлетвореност от предлаганата услуга и изграждане на отношения с ключови партньори.

ПРОГРАМНИ ЗАДАЧИ В НОУ-ХАУ ЦЕНТЪРА ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

Координация и управление на мрежови проекти, взаимодействие с партньори, фондонабиране,  административно и техническо осигуряване на работата на центъра, координиране на изследователската работа

Е-mail: elen@knowhowcentre.org

Радостина Антонова

Радостина Антонова

Програмен координатор

Радостина Антонова е професионалист с дългогодишен опит в работата с трудндостъпни групи, индивидуална и групова консултативна дейност, изследователска дейност.

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Докторант към Българска академия на науките, Институт по психология, катедра “Социална психология” (2000 – 2002)
 • Магистър по психология на развитието, културата и образованието; “Клинична и консултативна психология” и “Социална психология” към Софийски университет „Свети Климент Охридски“ (1993 – 1998)

Допълнително професионално обучение:

 • Семеен и брачен консултант, Институт по фамилна терапия България, (2014 – 2017)
 • Квалификация за „Протагонист центрирана психодрама, социометрия и групова психотерапия – асистент“, придобитата квалификация „Протагонист центрирана психодрама, социометрия и групова психотерапия – асистент“ (1995 – 2008)
 • Квалификация „Треньор по групово-динамичен психотренинг и организационно развитие”; Датски колеж по икономика и управление – София ((1996 – 1998)
 • Участие в обучения за повишаване на квалификацията за работа с: труднодостъпни групи (ромска общност, проституиращи жени и мъже, мъже, които правят секс с мъже, употребяващи психоактивни вещества и др.) и с хора с интелектуални затруднения; усвояване на методи за работа с трудно достъпни групи и индивиди (мотивационно интервюиране, драма терапия, намаляване на вредите и др.); изследователски подходи и методи.

Владее български, руски, английски и немски език.

ПРОФЕСИОНАЛЕН И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОПИТ

 • психолог в Дневен център за хора с интелектуални затруднения; Фондация „Светът на Мария“ (2013 – 2016)
 • Краткосрочен консултант по Компонент 5 към Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, Министерство на здравеопазването на Република България (2009 – 2014)
 • Методист и координатор проекти за работа с труднодостъпни групи, Фондация „Здраве и социално развитие“ (1999 – 2013),
 • Педагогически съветник, 81 училище „Виктор Юго” – София, (1999)
 • Педагогически съветник, 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин” – София (1998 – 1999)

ПУБЛИКАЦИИ

 • Антонова, Р. – “Специфични характеристики на аз-образа при представители на малцинства”, сп. “Психологични изследвания”, БАН, кн. 2/2001
 • Антонова, Р. – “Законите на гетото”, сп. “Психологични изследвания”, БАН, кн.1/2002
 • Jeffrey A. Kelly, Yuri A. Amirkhanian, Elena Kabakchieva,Peter Csepe, David W. Seal,   Radostina Antonova,  Anastas Mihaylov,  Gyorgy Gyukits, – „Gender Roles and HIV Sexual Risk Vulnerability of Roma (Gypsy) Men and Women in Bulgaria and Hungary: An Ethnographic Study”  AIDS CARE (February 2004), VOL 16, NO2, pp. 231-245, ISSN 0954-0121
 • Петрова Л., Антонова Р., Пенчева Т. – „Просто начин на живот”, изд. „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог”, към проект “Ромското семейство – норми на социализация и жизнени стратегии”, София 2004
 • Jeffrey Kelly, Yuri Amirkhanian, Elena Kabakchieva, Sylvia Vassileva, Timothy L. McAuliffe, Wayne J. DiFranceisco, Radostina Antonova, Elena Petrova, Boyan Vassilev, Roman A. Khoursine, Borislav Dimitrov – “Prevention of HIV and sexually transmitted diseases in high risk social networks of young Roma (Gypsy) men in Bulgaria: randomised controlled trial” British Medical Journal 2006; 333: 1098-1101 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1661707/
 • Антонова Р., Михайлова М., Василев Б. – “Иновационни подходи при превенцията на ХИВ/СПИН сред маргинални общности“; «Българско списание по психология”, 2007, бр.1, стр. 51-74
 • Цинцарски, П., Антонова, Р и ко. – „Превенция на ХИВ/СПИН и промоция на здраве сред МСМ общност. Методически насоки за работа”. Министерство на здравеопазването. Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, София 2011
 • Yuri A. Amirkhanian, Jeffrey A. Kelly, Elena Kabakchieva,Radostina Antonova, Sylvia Vassileva, Wayne J. DiFranceisco, Timothy L. McAuliffe, Boyan Vassilev, Elena Petrova, Roman A. Khoursine – “High-risk sexual behavior, HIV/STI Prevalence, and risk prediction in the social networks of young Roma (Gypsy) men in Bulgaria”, Journal Migrant Minority Health, DOI 10.1007/S10903-012-9596-4, Springer Science+Business Media, LLC 2012
 • Антонова, Р., Маркова, Г., Кабакчиева, Е. и ко. – “Оценка на ефективността на алтернативна  образователна програма за предучилищна подготовка за деца от ромски произход”. Сп. „Клинична и консултативна психология”. ISSN 1314-0280; 3 (9) / 2011, стр. 35-45
 • Антонова, Р. – „Жизнени перспективи при представители от ромски произход”, Сп. „Клинична и консултативна психология”. ISSN 1314-0280; 3 (9) / 2011, стр.25-33
 • Marcu, O. Marani, P, Antonova,R &co. – “Understanding drug addiction in Roma communities – research reprt”, January 2012
 • Papazova, E. & Antonova, R. – “Problem behavior in different social environments among adolescents of Bulgarian and Roma origin”, Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal; 2012, ASCR Publishing House. ISSN: 1224-8398; Volume XVI, No. 1 (March), 89-105
 • Antonova, R., Lex, S., Vassileva,S., Salman, R., Kalikov, J., Blumberg, S., Gangarova, T., von Unger, H., Dreezens-Fuhrke, J. – „Crossing borders, Building bridges – from culturally sensitive to community-based: A practical manual on effective models of participatory community-based HIV/STI prevention in migrants/ethnic minorities”. ISBN: 978-954-92459-3-6, 2012
 • Папазова, Е., Антонова, Р., Насева, Е., Стоянчов, Б. и Цинцарски, П. Тенденци в личностния профил на мъже, които правят секс с мъже. Клинична и консултативнапсихология. Година VI, брой 3(21),  2014, 45-55
 • Антонова, Р.&co. Личностови характеристики и неформално лидерство сред млади хора с лека до умерена степен на интелектуално затруднение. Psychological Thought, 8, No 1, 2015, 94-104; http://psyct.psychopen.eu/article/view/134/html
 • Antonova, R. et al. Степен на самота и процес на сепарация-индивидуация при хора с интелектуални затруднения и психични разстройства. Psychological Thought, 2017, 10(1), 190–205, doi:10.5964/psyct.v10i1.206; https://doi.org/10.5964/psyct.v10i1.206

ПРОГРАМНИ ЗАДАЧИ В НОУ-ХАУ ЦЕНТЪРА ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

Координация и управление на мрежови проекти, свързани с повишаване на квалификацията на професионалисти, работещи в сферата на закрила на детето я

Е-mail: radostina@knowhowcentre.org

Евгения Тонева

Евгения Тонева

Програмен координатор

Евгения Тонева е професионалист с опит в областта на деинституционализацията на грижата за деца, разработването и мониторирането на политики по правата на децата и работата с деца и семейства в риск.

ОБРАЗОВАНИЕ

Докторант по социална работа и социална политика, Университет на Хъдърсфийлд (Великобритания)

Магистър по английска филология с профил „Интеркултурни взаимодействия“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“  (2011 г.)

Бакалавър по философия със специализация по философия за деца, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2009 г.)

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Координатор на проект за закриване на специализирана институция за деца от 0 до 3 години, Фондация „За Нашите Деца“ (2017 г.)

Старши експерт, Държана агенция за закрила на детето (2016 г.); координатор на междуведомствена работна група за актуализиране на Плана за действие към Националната стратегия за деинституционализация (2016 г.); член на Постоянната експертна работна група по деинституционализация (2014-2016 г.)

Национален координатор на проект за планиране на мерки за деинституционализация и окончателно закриване на всички специализирани институции за деца с увреждания в България „Детство за всички“, Държавна агенция за закрила на детето (2015 г.)

Координатор на проект за осигуряване на координация в работата на социалните партньори, организации и експерти, свързани с процеса на деинституционализация на грижата за деца „Подкрепа“, Държавна агенция за закрила на детето (2013-2014 г.)

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОПИТ

Изследовател по оценка на въздействието на прилагането на модел за активна семейна подкрепа за превенция на раздялата на деца и семейства (2017 г.)

Изследовател по проект „Изследване на процеса на деинституционализация: Случаят България – 2“, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца (2016-2017 г.)

ПРОГРАМНИ ЗАДАЧИ В НОУ-ХАУ ЦЕНТЪРА ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

Изследване, оценка и анализ на процеса на деинституционализация на грижата за деца.

Оценка по прилагането на модел за предоставяне на алтернативна грижа в семейна среда на непридружени деца мигранти (2018-2019 г.)

Е-mail: evgenia@knowhowcentre.org

Деница Деянова

Деница Деянова

Програмен координатор

Деница Деянова има опит в управлението, координирането и администрацията на проекти, свързани с неформално образование, детско участие, работа с ромски общности, както и опит в организиране на национални и международни събития, обучения, кампании.(

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Бакалавър по “Икономика на социално-културната сфера”, Университет за национално и световно стопанство, София (1997 – 2001)
 • Магистър по “Етнология”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”,(2010)
 • Следдипломна квалификация за обучител – социално-педагогически тренинг, Софийски университет “Св. Климент Охридски” (2015 – 2016)

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Международен тренинг за младежки работници, Erasmus + programme (2016)
 • Обучение на фасилитатори за водене на групи, развиващи детското участие, обучител: Barry Percy-Smith, University of Huddersfield (2015)
 • ALIVE Education Training/ International Center for Accelerative Learning, обучители: Libyan Labiosa Cassone and Philip Cassone (2015)
 • Обучение на обучители за интерактивна работа с деца, алтернативни методи на учене и младежка работа, обучители: Огнян Гъдуларов, Теодор Василев (2014)
 • Обучение на изследователи в прилагане на изследователския подход “Изследване в хода на действието” (Action research), обучители: Andy Bilson, Jez Buffin, University of Central Lankashire (2014-2016)

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • Ултрадентал ООД, (2007 – 2010) – мениджър продажби
 • КЕЪР Интернешънъл България, (2003 – 2007) – координатор проекти
 • Фондация „Развитие на гражданско общество“, (2000 – 2002) – Програмен координатор по програма ФАР Развитие на гражданско общество BG9804 – регионална схема за финансиране на малки проекти на граждани и неправителствени организации; координатор проекти

ОПИТ/УМЕНИЯ В:

 • Управление и координиране на национални и международни проекти.
 • Оценка на изпълнението на проекти.Мониторинг.
 • Изпълнение на проекти, насочени към: развитие на алтернативни социални услуги за млади хора с увреждания, базирани в общността и включващи семейството; повишаване на социалните умения на деца от институции (ДДЛРГ, ВУИ и др.) и повишаване квалификацията на персонала; превенция на трафика на хора в България чрез овластяване и повишаване на информираността; стимулиране на детско участие; изследователски проекти, ползващи базирани на силните страни изследователски подходи като Action Research и PAAR.
 • Комуникация с институции, НПО и др. партньори.
 • Организиране на публични събития – кръгли маси, дискусии, лекции, национални кампании.
 • Продажби в сферата на денталната имплантология. Комуникация с международни бизнес партньори. Организиране на обучения по орална имплантология, както и на международни лекции и конгреси за лекари по дентална медицина.

Програмни задачи в Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ

Координиране на проект, насочен към създаване на Модел за спиране на маргинализацията на роми чрез развитие на общността.

Организиране провеждането на събития на Ноу-хау центъра.

Администриране работата на центъра.

Е-mail: denitsa@knowhowcentre.org