Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца е междудепартаментална структура в Нов български университет,  която работи за реализирането на мисията на университета „да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал и да реагира на социалните и икономическите промени като участва в тях със свои проекти, академични програми и изследвания“. Стремим се да създаваме култура на партньорство и диалог между всички участници в процеса на развитие на политики и практики за детето и семейството.

ВИЗИЯ

Ноу-хау център подпомага реформите, касаещи политиките и практиките за деца, които целят да гарантират индивидуалното развитие на всяко дете и възрастен и се води от разбирането, че социалната сфера е инвестиция в развитието на хората, а не подкрепящо зависимост разпределяне на ресурси.

ЦЕЛИ НА НОУ-ХАУ ЦЕНТЪРА ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

Ноу-центърът за алтернативни грижи има пред себе си следните цели:

 • Да развиваме изследователска дейност в сферата на политиките и практиките за деца чрез прилагане на изследователски методи, основани на силните страни и изучаване и публикуване на българския опит в прилагането на реформи.
 • Да повишаваме капацитета на професионалистите, работещи в системата за детско благосъстояние чрез осигуряване на обучения и квалификация; супервизия и други форми на професионална подкрепа.
 • Да стимулираме детското участие и включването на децата във вземането на решения по приоритети, които ги касаят.
 • Да развиваме практиката на мониторинг на качеството и оценка на въздействието на политики, програми и проекти и да работим за утвърждаването на стандарти за качество в практиката.
 • Да работим за развитие на междусекторно сътрудничество и работа в мрежи между професионалисти; между университети; международно сътрудничество.
 • Да работим за създаване и въвеждане в практиката на образователни и академични програми по международни стандарти и критерии за качество.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

 1. Осъществени изследвания и оценки: „Деинституциона лизацията: Случаят България“; „Модел за развитие и овластяване на изключени общности“; оценки на проекти и програми;
 2. Разработени академични и обучителни програми и супервизия за: бакалавърска и магистърска програми по социална работа; дете-центриран подход в работата на професионалистите; работа с трайно изолирани индивиди и групи; овластяващи изследователски методи;
 3. Разработена и апробирана в практиката на отдели за закрила на детето и социални услуги за деца система за мониторинг на качеството – дете-центриран мониторинг;
 4. Разработена практика за включване на експерти от опит в създаването на политики и програми;
 5. Осъществени обучения и супервизия на професионалисти, работещи с трайно изолирани индивиди и групи;
 6. Участие в и поддържане на мрежи от реформатори по темите: закриване на домове за деца, развитие на услуги, детски права, насилие и превенция на насилието, включване на малцинствени групи.

ЕКИПЪТ НА НОУ-ХАУ ЦЕНТЪРЪТ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

Екипът на Ноу-хау център работи с правителството на България за развитие на политики и практики, основани на правата на децата и възрастните, които да осигурят по-добро качество на живот. Изучаваме реформата в системата за детски грижи, за подобряване на нейното прилагане; оценяваме подходи и програми за деца и семейства, за повишаване на тяхната ефективност; интегрираме академичното знание в практиката, за да развиваме програми, основани на доказателства; генерираме ново знание в социалната и образователната сфера. Ноу-хау центърът инвестира във всички участници в тези реформи: професионалисти от помагащи професии, политици, граждани, ползващи услуги. Инвестираме в създаване на среда, която да осигури активното детско участие във всички сфери на живот на децата.

ЧЛЕНСТВА НА НОУ-ХАУ ЦЕНТЪРЪТ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА