Галина Маркова

Галина Маркова е доктор по социална работа.

Завършва магистърска  програма по  клинична социална работа в НБУ през 1995 година и докторска програма по социална работа в Колежа Смит, САЩ през 2004 г.

Дисертацията й е върху изследване на психологични характеристики на родители,  настанили децата си в домове.

Работата й в областта на  деинституционализацията  започва  с участие в изследване на ефекта на програма в дом за бебета. Участва в  закриването на дома в с. Могилино. Провежда обучения  по темата, създава приложни проекти за работа с деца от домове.  Предпочитана теоретична рамка, в която консултира и която преподава, е „Теория на привързаността“.

Публикации по темата „Деинституционализация”:

 • Markova, G. (2011) Attachment Theory and Child Protective Practice. When a State Becomes a Parent: Orphanages in a Post-Totalitarian Culture. Book chapter in Berzoff,J, Falling Through the Cracks: Psychodynamic Practice with Vulnerable and Oppressed Populations
 • Berzoff,J ., Kita, E., Segal, C., Markova,G ,  (2011 )Falling through the Cracks: Psychodynamically-oriented Social Care  with Vulnerable, At-risk Clients. Paper presented at  57th Conference of Council of Social Work Education., Atlanta, USA.
 • Markova, G. (2010). Parents, Children, Institutions in a Post-Totalitarian Context. VDM Verlag dr. Muller Aktiengesellschaft&Co. KG
 • Markova,G., Shilkret, R.,Djalev,L. (2008). Parents’ attachment styles, mental representations, and institutionalization of children in Bulgaria. Infant Mental Health Journa,29, 6, 555-569.
 • Маркова, Г., Джалев, Л.(2007). Родителски стилове на привързаност – изследване и приложение в социалната работа. ( Parent’s attachment styles-research and application in social work practice). Проблеми на Социалната РаботаОбразование Практика, Научни Изследвания(Anthology of articles published by the Bulgarian Association for Social Work Education)   ИК-Кота, София..297-308.
 • Bilson, A., Markova, G. (2007). But you should see their families: Preventing child abandonment and promoting social inclusion in countries in transitionSocial Work and Social Sciences Review, 12 (3), 57-78.
 • Bilson A. and Markova G. (2005). Но вы должны увидеть их родителей (But you should see their families)  Жуpнал Казахской академии труда и социальных отношений (Journal of the Kazakh Academy of Labour and Social Relations) Almaty
 • Markova,G.(2007). Russia’s Abandoned Children: An Intimate Understanding. Book Review. Smith College Studies in Social Work, 77 (4), 123-127.
 • Markova,G. (2007). Relationships between Parental Mental Representations and Reproduction of Institutionalization in Bulgaria  Paper presented at the 10th Conference organized by the National Committee of Psychoanalysis in Social Work. Chicago,USA.
 • Markova,G. (2006). Long-term Institutional Care, Parenting and its Reproduction –  Object Relations Theory Perspective. Implication for De-institutionalization. Challenges for Fostering and Aftercare.  Athens, Greece
 • Markova,G.& Shilkret,R. (2005) The relationship between Parental Attachment Style and Mental         Representation and Institutionalization of Children in Bulgaria. Poster  presentation at the Society of Child Research and Development Biennial Meeting, Atlanta, USA.
 • Markova, G. (2005). Out-of- home Care in Bulgaria: Political, Psychological, and Cultural Perspective. Paper presented at the European congress “Quality4Children”, Gmunden, Austria
 • Markova, G. (2004) Institutionalization of Children in Bulgaria – an Interplay between Social, Psychological and Political Factors. Parent’s Motivations for Institutionalization of Children – Mental Health Perspective. Presentation at the 6th International Conference: Inclusion and Mental Health in the New Europe. ENMESH, London, UK.
 • Markova,G., Kurchieva,D. (2004). Program for Prevention of Institutionalization and Reunification of Institutionalized Children. Paper presented at International Social Work conference.  Kiten, Bulgaria.
 • Markova, G. (2005). Children, Parents, Institutions. Paper, presented at the Conference “Medical Rehabilitation and Psycho-Social Assistance of Torture Survivors in Bulgaria: 10 years Center “ACET” Psycho-Social Program for Victims of Violence and Trauma”  Assistance Centre for Torture Survivors – ACET, Sofia, Bulgaria.

Проекти за деинституционализация и развитие на алтернативни грижи за деца и семейства

 • 2010 – „Детство за всички“, ДАЗД. Експерт.
 • 2010 – „Интеграция на деца от дом в общността чрез въвеждане на метода работа по случай“,  НБУ. Координатор, обучител.
 • 2008 – “Първо децата” – Деинституционализация на деца с увреждания от Могилино, UNICEF. Супервизор.
 • 2008 – $Деинституционализация чрез осигуряване на услуги в oбщността за рискови групи. Превенция на институционализация, деинституционализация, и реинтеграция на деца в Ромския квартал Факултета“,  PHARE. Супервизор, обучител.
 • 2008 – „Деинституционализация чрез осигуряване на услуги в общността за рискови групи. Превенция на институционализация, деинституционализация и реинтеграция – „Под един покрив”, Програма в общността в гр. Монтана“, PHARE. Обучител, супервизор.
 • 2004-2005 – Разработване, прилагане и разпространяване на програма за превенция на институционализацията и реинтеграция на институционализирани деца.  Програма МАТРА на кралство Нидерландия.
 • 2002-2003 – Evaluation of a Community Program for Families at Risk “Take me home 2”,  funded  by Save the Children, UK.
Валентина Симеонова

Валентина Симеонова

Програмен координатор

Валентина Симеонова е експерт в образователната и социалната сфера, със значителен опит в закрилата на правата на децата.

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Магистър по специалност „ Българска филология“, Софийски университет “Св. Климент Охридски“ (1985 г.)
 • Обучителен курс “Съвременни управленски умения”, Институт по публична администрация и европейска интеграция, София, (2003 г.)
 • Обучителен курс “Модерни методи на преподаване в училище”, Dialogue Development, Дания, Копенхаген, (2000 г.)
 • Обучителен курс “Социални и образователни модели на работа с деца, отпадащи от училище” – Dialogue Development, Дания, Копенхаген (2000 г.)
 • Обучение за обучители по програма „Дебати” , Източноевропейски университет – Будапеща (1996 г.)
 • Обучителен курс “Позитивна психотерапия и семейно консултиране”, Дружество на психотерапевтите в България (1992 г.)

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • Учител (1981- 1992 г.)
 • Началник на отдел “Просвета” в община Перник (1992-1997 г.)
 • Държавен експерт, Министерство на образованието и науката (1997-2000 г.)
 • Директор на дирекция “Стандарти и анализи”, Държавна агенция за закрила на детето (2001-2007г.)
 • Заместник -кмет по образование и социални дейности в Столична община, район „Слатина“(2007-2009г.)
 • Заместник –министър на труда и социалната политика  с отговорност към политиката по социално подпомагане и социални услуги; политиката за хората с увреждания; политиката за децата – лидерство в създаване и изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБългария (2009-2013 г.)

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ

Валентина Симеонова има опит като обучител по програми, свързани с интерактивни методи на обучение и развитие на критическо мислене, гражданско образование, дебат,  преподаване на правата на децата в училище, умения за общуване и решаване на конфликти.  Като директор на дирекция „Стандарти и анализи” в Държавната агенция за закрила на детето ръководи екипите, осъществили две национални оценки на специализираните институции за деца.  Има опит като оценител на проекти и програми: оценител на проекти на неправителствени организации по проекта на Световна банка “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”, оценител на проекти по Програма ФАР към МТСП. Член на екипа за оценяване на обучителни модули, свързани със социалната работа по Закона за закрила на детето и “Управление на социалните услуги”.

 ПУБЛИКАЦИИ

 • Дете-центриран мониторинг, Бюлетин на НБУ, 2016 г.
 • Автор на Помагало за изработване на европейски проекти в училищната мрежа, издадено 2008 г. oт Национален институт за обучение на директори, Министерство на образованието и науката
 • Автор на Помагало за управление на европейски проекти в училищната мрежа, издадено 2009г., Национален институт за обучение на директори, Министерство на образованието и науката

ПРОГРАМНИ ЗАДАЧИ В НОУ-ХАУ ЦЕНТЪРА ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

 • Създаване на система за дете-центриран мониторинг в България
 • Координация и управление на проекти

Е-mail: simeonova@knowhowcentre.org

Eлен Александрова Митова – Иванова

Eлен Александрова Митова – Иванова

Eлен Александрова Митова – Иванова има дългогодишен опит в областта на социалните дейности и изработването на политики за деца и семейства, притежава съществени познания в сферата лобирането, мониторинга на детските права, спецификите на работа с местните общности и местните администрации.

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Магистър по социална педагогика и психология, Софийски университет „Климент Охридски“ – София (1987 – 1993)
 • “Маркетинг и мениджмънт”, следдипломна квалификация, Технически университет – София (1994 – 1995)
 • Езиково обучение за чужденци, Кеймбриджки университет Великобритания (1993)

Владее български, руски и английски.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

 • Експерт “Социални дейности”, Национално сдружение на общините в Република България, (2008 – 2011г.)
 • Старши експерт, държавен служител, ръководител на филиал, Дирекция “Бюро по труда”, Агенция по заетостта (1996-2008 г.)

Участие в проекти

 • Управление на качеството на услугите на местно ниво
 • Добри практики за управление на местно ниво
 • Повишаване капацитета на общинската администрацията – организиране и провеждане на обучения: “Общините и гражданите работят заедно за ефективно и прозрачно управление на местно ниво, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет, Европейски съюз
 • Проекти по програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Министерство на здравеопазването
 • ПРОКОПИЛ – координатор, консултант
 • Ръководител на проект от страна на Националното сдружение на общините в Република България и консултант по проект, финансиран от Посолството на Република Франция, УНИЦЕФ

С опит в местното самоуправление в България, взаимодействието общини – централна власт, европейските регулации, свързани с прилагането на политиките на местно ниво, европейското местно и регионално самоуправление, обучението за възрастни. Участие в международни и европейски проекти, организиране и реализация на граждански инициативи, провеждане на анализи на прилагането на определени политики на местно ниво. Провеждане на проучване за удовлетвореност от предлаганата услуга и изграждане на отношения с ключови партньори.

ПРОГРАМНИ ЗАДАЧИ В НОУ-ХАУ ЦЕНТЪРА ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

Координация и управление на мрежови проекти, взаимодействие с партньори, фондонабиране,  административно и техническо осигуряване на работата на центъра, координиране на изследователската работа

Е-mail: elen@knowhowcentre.org

Радостина Антонова

Радостина Антонова

Програмен координатор

Радостина Антонова е професионалист с дългогодишен опит в работата с трудндостъпни групи, индивидуална и групова консултативна дейност, изследователска дейност.

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Докторант към Българска академия на науките, Институт по психология, катедра “Социална психология” (2000 – 2002)
 • Магистър по психология на развитието, културата и образованието; “Клинична и консултативна психология” и “Социална психология” към Софийски университет „Свети Климент Охридски“ (1993 – 1998)

Допълнително професионално обучение:

 • Семеен и брачен консултант, Институт по фамилна терапия България, (2014 – 2017)
 • Квалификация за „Протагонист центрирана психодрама, социометрия и групова психотерапия – асистент“, придобитата квалификация „Протагонист центрирана психодрама, социометрия и групова психотерапия – асистент“ (1995 – 2008)
 • Квалификация „Треньор по групово-динамичен психотренинг и организационно развитие”; Датски колеж по икономика и управление – София ((1996 – 1998)
 • Участие в обучения за повишаване на квалификацията за работа с: труднодостъпни групи (ромска общност, проституиращи жени и мъже, мъже, които правят секс с мъже, употребяващи психоактивни вещества и др.) и с хора с интелектуални затруднения; усвояване на методи за работа с трудно достъпни групи и индивиди (мотивационно интервюиране, драма терапия, намаляване на вредите и др.); изследователски подходи и методи.

Владее български, руски, английски и немски език.

ПРОФЕСИОНАЛЕН И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОПИТ

 • психолог в Дневен център за хора с интелектуални затруднения; Фондация „Светът на Мария“ (2013 – 2016)
 • Краткосрочен консултант по Компонент 5 към Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, Министерство на здравеопазването на Република България (2009 – 2014)
 • Методист и координатор проекти за работа с труднодостъпни групи, Фондация „Здраве и социално развитие“ (1999 – 2013),
 • Педагогически съветник, 81 училище „Виктор Юго” – София, (1999)
 • Педагогически съветник, 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин” – София (1998 – 1999)

ПУБЛИКАЦИИ

 • Антонова, Р. – “Специфични характеристики на аз-образа при представители на малцинства”, сп. “Психологични изследвания”, БАН, кн. 2/2001
 • Антонова, Р. – “Законите на гетото”, сп. “Психологични изследвания”, БАН, кн.1/2002
 • Папазова, Е., Антонова, Р. Субективна възраст през юношеството. Списание на Българската Академия на науките, кн. 5, 2013, 45-54, ISSN: 0007-3989
 • Antonova,R., Marani,P., Archambault,M.&co. New approaches to early drug prevention among Roma and Sinti communities is Europe. ISBN:978-954-92459-4-3, 2013
 • Папазова, Е., Антонова, Р. Афективен баланс и социална среда в юношеска възраст. Психологични изследвания, том 17, кн. 1/2014, 27-35, ISSN 1311-4700
 • Папазова, Е., Антонова, Р. Стадии на психосоциална зрелост и училищна и/или социална среда в юношеска възраст. Националната конференция на ИИНЧ-БАН „Човекът във фокуса на съвременните психологически изследвания“, София, Психологични изследвания, кн.1 , 2013, 75-82, ISSN 1311-4700
 • Папазова, Е., Антонова, Р. Афективен баланс и училищна и/или социална среда в юношеска възраст. Психологични изследвания, Vol. 16 (1), 2014, 27-34, ISSN 1311-4700
 • Папазова, Е., Антонова, Р., Насева, Е., Стоянчов, Б. и Цинцарски, П. Тенденци вличностния профил на мъже, които правят секс с мъже. Клинична и консултативнапсихология. Година VI, брой 3(21), 2014,  45-55
 • Антонова, Р.&co. Личностови характеристики и неформално лидерство сред млади хора с лека до умерена степен на интелектуално затруднение. Psychological Thought, Vol. 8, No 1, 2015, 94-104;
 • Петрова Л., Антонова Р., Пенчева Т. – „Просто начин на живот”, изд. „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог”, към проект “Ромското семейство – норми на социализация и жизнени стратегии”, София 2004
 • Антонова Р., Михайлова М., Василев Б. – „Иновационни подходи при превенцията на ХИВ/СПИН сред маргинални общности“; «Българско списание по психология”, 2007, бр.1, стр. 51-74
 • Папазова, Е., Антонова, Р. – „Проблемно и/или рисково поведение в юношеска възраст”. Сп. „Клинична и консултативна психология”, брой 1 (7)/2011, стр. 32-37
 • Цинцарски, П., Антонова, Р и ко. – „Превенция на ХИВ/СПИН и промоция на здраве сред МСМ общност. Методически насоки за работа”. Министерство на здравеопазването. Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, София 2011
 • Антонова, Р., Маркова, Г., Кабакчиева, Е. и ко. – „Оценка на ефективността на алтернативна  образователна програма за предучилищна подготовка за деца от ромски произход“. Сп. „Клинична и консултативна психология”. ISSN 1314-0280; 3 (9) / 2011, стр. 35-45
 • Антонова, Р. – „Жизнени перспективи при представители от ромски произход”, Сп. „Клинична и консултативна психология”. ISSN 1314-0280; 3 (9) / 2011, стр.25-33
 • Папазова, Е., Антонова, Р. – „Статуси на психосоциална зрялост и училищна и/или социална среда в юношеска възраст”. Списание на БАН, ISSN 0007-3989; кн.4/2012, година CXXV, стр. 16-22
 • среда в юношеска възраст. Психологични изследвания, кн. 2, 2012, 9-24, ISSN 1311-4700
 • Папазова, Е., Антонова, Р. Проблемно поведение и училищна и/или социална среда в юношеска възраст. Психологични изследвания, кн. 2, 2012, 9-24, ISSN 1311-4700
 • И други

ПРОГРАМНИ ЗАДАЧИ В НОУ-ХАУ ЦЕНТЪРА ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

Координация и управление на мрежови проекти, свързани с повишаване на квалификацията на професионалисти, работещи в сферата на закрила на детето я

Е-mail: radostina@knowhowcentre.org