Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца е създаден от водещи експерти в областта на деинституционализацията на грижата за българските деца. 

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца е част от академичната структура на Нов български университет.

Центърът подкрепя правителството по отношение на закриване на специализираните институции за деца и съобразяване с индивидуалните нужди и потребности на детето.

Центърът работи с правителството, местните власти, държавните агенции и неправителствените организации за овластяването на общностите в грижата им за децата и решаването на техните проблеми, включително намаляването на риска от институционализация на децата в България.

Центърът работи съвместно с правителството за:

 • Разработване на ефективна стратегия за деинституционализация и развитието на семейна грижа.
 • Повишаване на българската експертиза за управление на проекти по деинституционализация.
 • Осигуряване на адекватното протичане на процеса, с анализ на грешките и етапите на изпълнение на ниво политика.
 • Подобряване координацията и комуникацията в процеса на деинституционализация с всички заинтересовни страни.
 • Повишаване квалификацията и уменията на всички специалисти, ангажирани с грижата за деца.
 • Обмяна на опит и добри практики в областта на деинституционализация на грижите за уязвимите деца и развитие на услуги за деца и семейства.
 • Подобряване на взаимодействието между всички участници в процеса деинституционализация.

Екипът на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца постига това чрез:

 • Подобряване координацията и комуникацията в процеса на деинституционализация с всички заинтересовни страни.
 • Генериране на знания за силните страни и трудностите по време на реализация на проектите за деинституционализация.
 • Събиране и съхраняване на информация за национални и международни добри практики, които да подпомогнат деинституционализацията и Плана за действие.
 • Консултиране за проследяване на Плана за действие и проектите за деинституционализация на базата на генерираните знания.