От началото на 2015 година Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца стартира участието си в международен проект PEER – Participation, Experience and Empowerment of Roma Youth” (Участие, преживяване и овластяване на ромски млади хора), финансиран от Европейската комисия по програма “Фундаментални права и гражданство”. Проектът се изпълнява в партньорство между общо 11 университетски изследователски центрове и неправителствени организации от 9 държави-членки на ЕС.

Проектът PEER ще даде възможност на ромски млади хора (12-18) от деветте страни да участват активно в процес на изследване чрез действие (action research). Целта е да се изучат и развият начините, по които тези хора могат да участват във взимането на решения и изпълнението на дейности, които засягат техния живот. Това ще се постигне чрез създаване на обучения за повишаване на капацитета на маргинализирани общности, въвличане на ромските млади хора като съизследователи чрез процес на критична рефлексия и взаимно учене, и развитие на последващи интервенции и инструменти за изследване чрез действие, които да доведат до позитивна промяна на местно, регионално и национално ниво.

PEER ще използва антропологичен подход за изследване на общности и метода  изследване чрез действие и участие (PAI – Participatory Action Inquiry). PAI ще включи  ромски млади хора и професионалисти като обучители, съ-изследователи, оценители и участници в проектните дейности по теми, които засягат младите хора.  PAI е процес на сътрудничество, който включва цикли на взаимно учене, действие/интервенции и рефлекия. Методът създава среда, в която проблемите на общността и визията за тяхното решаване биват изследвани, и  контекстуализирани чрез рефлексия върху по-широкото знание в областта „развитие на общности“.  На базата на новото знание се планират интервенции, целящи промяна.

PEER цели да надгради капацитета на младите хора, организациите, работещи с тях и местните власти да разбират и ефективно да прилагат в практиката концепцията за детските права. Едни от въпросите, които ще водят екипа на НХЦ в процеса на работа са:

  • какви са подкрепящите фактори и бариерите пред участието на ромските млади хора;
  • каква е промяната, която ромските млади хора биха искали да видят в своята общност;
  • към кого биха искали да отправят своите послания;
  • кои биха искали да работи заедно с тях за промяна.

Проектът ще изследва ефекта на дейностите върху общността и ще публикува знания за стила на участие, което може да повлияе живота на индивидите и общностите.