Проектът „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата в Европа: актуализиране на учебните  програми“, финансиран по програма  Еразъм + на Европейската комисияе разработен от международни организации и институции за висше образование, на базата на осъзнатата необходимост от последователност и общо разбиране за благосъстоянието на децата и въпросите за закрила в цяла Европа. Трансевропейските партньори са установили необходимостта от общ набор от основни модули за обучение, които да информират  професионалното  развитие в сферата на социалната работа.

ЦЕЛ

Целта на проекта е да се създаде набор от модули за обучение за основни социални дейности по закрила на детето в Югоизточна Европа.

МЕТОДОЛОГИЯ

Чрез проучване, адаптиране на различни знания, както и структуриране на информацията в обучителни модули, разработеният пакет от модули трябва да бъде включен в местните програми за висше образование. Стратегическата цел на това е да се повишат компетенциите и информираността на социалните работници и сродни специалисти по закрила на детето, което да подобри качеството на предоставянето на услуги за деца в неравностойно положение, в рамките на и между различните държави.

ДЕЙНОСТИ

Анализ на съществуващата ситуация, проучване на потребностите, междуекипно консултиране, разработване на учебни модули, апробиране в университетска среда, прилагане в учебни програми.

Идентифицираните модули включват:

  • Базирана на умения практика/оценка на риска (включително онлайн е-обучение)
  • Базирани на  доказателства ефективни умения/практика на мониторинг
  • Мултидисциплинарна работа/мултидисциплинарен подход (включително с деца и семейства)
  • Работа с труднодостъпни деца/семейства
  • Транснационална социална работа (вкл. проблемите на бедността, културата и миграцията)

ПАРТНЬОРИ

Проектът включва осем университета със специализирани области на умения и опит –  Университет на Стърлинг, Шотландия, Държавен педагогически университет в Кишинев, Молдова, Белградски университет, Сърбия, Университет Букурещ, Румъния, Нов Български Университет, България, Университет на Кент, Великобритания, Университет на Прищина, Косово, Университет на Тирана, Албания. Terre dеs Hommes, Фондация “Лозана” в Унгария е местен координатор със силни общоевропейски работни отношения, подържа мрежи в Югоизточна Европа и добро разбиране на проблемите и спецификите, които могат да възникнат. Университетите-партньори представляват ключови институции за обучение и изследователска дейност в сферата на благосъстоянието на децата и закрилата в съответните страни.

ПЕРИОД

октомври 2015 – септември 2018 г.