Събития

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 

ЗА ИЗБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ

СЛУЧАЯТ БЪЛГАРИЯ - 2

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Политиката по деинституционализация е един от приоритетите в работата на правителствата през последните пет години. Разработиха се и се осъществиха важни за тази политика програми, мерки и дейности, чиято цел беше да се реши в дългосрочен план проблемът с настаняването на деца в институции.

 

Основните предизвикателства към процеса бяха:

 

Една от основните препоръки от Мониторинговия доклад за изпълнение на Плана за действие /2014 – 2015/ е необходимостта да се осигури периодична оценка на въздействието на интервенциите от гледна точка на реалния ефект върху потребителите, удовлетворяване на съществуващите нужди, реално „затваряне на входа” към институционална грижа и въздействие върху общностите.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет е изследователска и консултантска организация, която работи за създаване на култура на партньорство и диалог между всички участници в процеса на развитие на политики и практики за детето и семейството.

 

Центърът се стреми да създава знания в партньорство с всички заинтересовани лица, да интегрира знанията (доказателствата) в практиката, да създава и поддържа култура на учене от променящата се среда, гарантиране на правата на всички участници и повишаване на капацитета на професионалистите, работещи в областта на детското благосъстояние.

 

Ноу-хау центърът работи с правителството на Република България за развитие на политики и практики, основани на правата, които да осигурят по-добро качество на живот на децата.

 

 

 

ОБОСНОВКА НА ЗАДАНИЕТО

 

Приоритетна задача на Ноу-хау центъра е да изследва процеса на деинституционализация в България по начин, който да позволи на изследователи и практици от страната и извън нея да черпят опит и знания от получените данни. Това е важно, тъй като България се превърна в уникален „случай”  на държава, която си е поставила за цел да трансформира грижите за деца като закрие всички институции за тях. Този „случай” може да предостави уроци, въпроси и решения за други страни, които биха взели решение да заменят институционалната грижа за деца с базирана в общността. 

 

Процесът на изследване ще събира, анализира и предоставя данни към заинтересованите лица, с което ще създаде система за учене от опита.

 

За да се постигнат горните цели, изследването ще използва методологията на „изследване чрез действие”. Тя позволява да бъде изучена системата за деинституционализация, чрез включване на участници в нея,  извличане на уроците от практиката, които да се интегрират обратно в работата по деинституционализацията.

 

Изследването ще обхване основните дейности в ДИ :

 

 

ОБЩА ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО

 

Целта на заданието е да определи, чрез конкурс от 6 до 8 изследователи, които да се обучат в прилагането на метода за изследване и да изучат в продължение на 10 месеца процесите на ДИ в четири района на България. Районите ще бъдат определени в последствие.

 

Участниците в обучението ще участват в изработването на дизайна на изследването, както и планирането на дейността по него.

 

Заданието е насочено към:

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ЗАДАНИЕТО

 

 

ДЕЙНОСТИ

 

  1. Участие в курс за усвояване на методологията на Изследване чрез действие
  2. Създаване и поддържане на мрежа от заинтересовани лица, въвлечени в процеса на изследване
  3. Изучаване на ДИ в четири района на България  
  4. Изготвяне на доклади с резултати
  5. Представяне на резултатите от изследването на конференция

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

 

Оценката обхваща следните целеви групи:

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, УМЕНИЯ И ОПИТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ

 

От кандидатите се очаква да имат следните компетенции, умения и опит:

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ

 

Изследователският екип е длъжен да докладва на Възложителя редовно  за хода на изпълнение на задачата по мейл или телефон. Всеки един от изработените продукти се съгласува на ниво проект и се одобрява от Възложителя. Изискването за отчетност е финален доклад след приключване на заданието.

 

ВРЕМЕВИ ОБХВАТ И ПЛАН-ГРАФИК,  МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

Изпълнението на дейностите следва да приключи до 10 месеца след началото им.

 

Дейността по заданието ще се извършат по следния график:

 

 

Мониторинг и ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ

 

Изследователите ще работят под прякото наблюдение на екипа на Ноу-хау центъра и ще предоставят регулярно информация за хода на изследването чрез електронна поща и/или срещи. Действията им следва да се съгласуват предварително.

 

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ 

 

За изпълнение на дейностите по заданието, Ноу-хау центъра поема финансиранeто на:

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ

 

Желаещите да се включат като изследователи по заданието, могат да го направят като представят мотивационно писмо и автобиография до 15.07.2016г. на ел. поща info@knowhowcentre.org

 

Екипът на Центъра ще се свърже само с одобрените по документи кандидати и те ще бъдат поканени на интервю до 17.07.2016г.

 

 

 

Заданието