Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

Събития

  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / Събития / ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ...

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 

ЗА ИЗБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ

СЛУЧАЯТ БЪЛГАРИЯ - 2

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Политиката по деинституционализация е един от приоритетите в работата на правителствата през последните пет години. Разработиха се и се осъществиха важни за тази политика програми, мерки и дейности, чиято цел беше да се реши в дългосрочен план проблемът с настаняването на деца в институции.

 

Основните предизвикателства към процеса бяха:

 • Основната част от реформата е свързана с промяна на вкоренени с десетилетия стереотипи, включително съществен риск е възпроизвеждане на старите модели в новите услуги.
 • Сериозно предизвикателство пред реформата и ефективността на предприетите действия е, че стартира реформирането на една система, без да е доизградена докрай новата, която пълноценно ще я замени.
 • Децата и младежите от институциите са прекарали по-голяма част от своя живот в институционална грижа и поради спецификата на развитието си са изключително зависими от грижата на възрастен. В този смисъл, те са свързани с тази среда и интервенциите, които са насочени към промяна на статуквото следва да бъдат добре и внимателно планирани.

 

Една от основните препоръки от Мониторинговия доклад за изпълнение на Плана за действие /2014 – 2015/ е необходимостта да се осигури периодична оценка на въздействието на интервенциите от гледна точка на реалния ефект върху потребителите, удовлетворяване на съществуващите нужди, реално „затваряне на входа” към институционална грижа и въздействие върху общностите.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет е изследователска и консултантска организация, която работи за създаване на култура на партньорство и диалог между всички участници в процеса на развитие на политики и практики за детето и семейството.

 

Центърът се стреми да създава знания в партньорство с всички заинтересовани лица, да интегрира знанията (доказателствата) в практиката, да създава и поддържа култура на учене от променящата се среда, гарантиране на правата на всички участници и повишаване на капацитета на професионалистите, работещи в областта на детското благосъстояние.

 

Ноу-хау центърът работи с правителството на Република България за развитие на политики и практики, основани на правата, които да осигурят по-добро качество на живот на децата.

 

 

 

ОБОСНОВКА НА ЗАДАНИЕТО

 

Приоритетна задача на Ноу-хау центъра е да изследва процеса на деинституционализация в България по начин, който да позволи на изследователи и практици от страната и извън нея да черпят опит и знания от получените данни. Това е важно, тъй като България се превърна в уникален „случай”  на държава, която си е поставила за цел да трансформира грижите за деца като закрие всички институции за тях. Този „случай” може да предостави уроци, въпроси и решения за други страни, които биха взели решение да заменят институционалната грижа за деца с базирана в общността. 

 

Процесът на изследване ще събира, анализира и предоставя данни към заинтересованите лица, с което ще създаде система за учене от опита.

 

За да се постигнат горните цели, изследването ще използва методологията на „изследване чрез действие”. Тя позволява да бъде изучена системата за деинституционализация, чрез включване на участници в нея,  извличане на уроците от практиката, които да се интегрират обратно в работата по деинституционализацията.

 

Изследването ще обхване основните дейности в ДИ :

 

 • индивидуална оценка на децата в домове,
 • планирането на услуги на  базата  на  индивидуалната оценка на всяко дете,
 • планирането на  нови услуги в общността,
 • работата с децата от домовете,
 • използване на съществуващите ресурси
 • планиране на съпътстващите образователни,  социални  и  други услуги в общността,
 • възможност за контакт с родители, близки и роднини
 • координацията между различните структури и дейности, които допринасят към процеса на ДИ

 

ОБЩА ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО

 

Целта на заданието е да определи, чрез конкурс от 6 до 8 изследователи, които да се обучат в прилагането на метода за изследване и да изучат в продължение на 10 месеца процесите на ДИ в четири района на България. Районите ще бъдат определени в последствие.

 

Участниците в обучението ще участват в изработването на дизайна на изследването, както и планирането на дейността по него.

 

Заданието е насочено към:

 

 • изследователи с опит в полето на закрила правата на децата
 • професионалисти и изследователи, познаващи социалните услуги и които имат опит от провеждане на интервюта  с деца,  родители, професионалисти  
 • изследователи, имащи опит от водене на групи

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ЗАДАНИЕТО

 

 • да се гарантира, че изследването се провежда с цел събиране на данни, необходими за осигуряване на най-добрата грижа за децата
 • да се повиши изследователския капацит в България в областта на деинституционализацията
 • да се осигури участието на заинтересованите страни в процеса на изследване, учене от опита,  анализа и интегриране на резултатите

 

ДЕЙНОСТИ

 

 1. Участие в курс за усвояване на методологията на Изследване чрез действие
 2. Създаване и поддържане на мрежа от заинтересовани лица, въвлечени в процеса на изследване
 3. Изучаване на ДИ в четири района на България  
 4. Изготвяне на доклади с резултати
 5. Представяне на резултатите от изследването на конференция

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

 

Оценката обхваща следните целеви групи:

 

 • Децата от закритите институции, настанени в услуги в общността
 • Родителите на децата от закритите институции
 • Представители на общинските администрации, ангажирани с изследваните услуги
 • Представители на НПО, предоставящи услугите в общността;
 • Представители от страна на персонала, работещ в услугите
 • Други заинтересовани лица, които ще се определят като важни в планиране на изследователската работа

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

 • Данни за процеса на ДИ в четири района на страната и ефекта му върху деца, родители, професионалисти и членове на общността
 • Препоръки  по отношение планирането, изпълнението, управлението и работа в ДИ
 • Предложение за индикатори, с помощта на които да се извършва периодична оценка на ефектите от деинституционализацията

 

КОМПЕТЕНЦИИ, УМЕНИЯ И ОПИТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ

 

От кандидатите се очаква да имат следните компетенции, умения и опит:

 

 • Да познават системата за закрила на детето в България
 • Да имат опит в изследователска работа
 • Да имат опит от водене на интервю с деца, родители, мениджъри на услуги и персонал, който работи в тях
 • Да познават действащата нормативна уредба в областта на детското благосъстояние
 • Знания и опит в развитие и на социални услуги, базирани в общността
 • Умения за писане на аналитични материали
 • Опит в управление на проекти е предимство
 • Опит във водене на фокусни групи е предимство
 • Опит от фасилитиране на работа в групи е предимство

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ

 

Изследователският екип е длъжен да докладва на Възложителя редовно  за хода на изпълнение на задачата по мейл или телефон. Всеки един от изработените продукти се съгласува на ниво проект и се одобрява от Възложителя. Изискването за отчетност е финален доклад след приключване на заданието.

 

ВРЕМЕВИ ОБХВАТ И ПЛАН-ГРАФИК,  МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

Изпълнението на дейностите следва да приключи до 10 месеца след началото им.

 

Дейността по заданието ще се извършат по следния график:

 

 • Набиране на документи на кандидатите до 15 юли 2016
 • Интервюиране и подбор на одобрените по документи кандидати – 18-20 юли 2016
 • Провеждане на въвеждащ модул между началото на септември 2016
 • Провеждане изследването – септември 2016 - юни 2017 - създаване на екипи по места, събиране на данни, анализ и изработване на доклади. Очаква се екипите да работят по 4 дни месечно (веднъж седмично) по места.  
 • Официално представяне на резултатите от изследването – есен  2017 на публично събитие

 

Мониторинг и ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ

 

Изследователите ще работят под прякото наблюдение на екипа на Ноу-хау центъра и ще предоставят регулярно информация за хода на изследването чрез електронна поща и/или срещи. Действията им следва да се съгласуват предварително.

 

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ 

 

За изпълнение на дейностите по заданието, Ноу-хау центъра поема финансиранeто на:

 • Възнаграждения на изследователите, включително осигуровки и данъци, ако се изплаща по граждански договор, или с включено ДДС, ако се плаща с фактура, в размер на 150  лв. на ден, в рамките на 10 месеца предвидени за провеждане на изследването.
 • Командировъчни разходи /пътни и нощувки до 40лв./, в рамките на 10 месеца предвидени за провеждане на изследването.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ

 

Желаещите да се включат като изследователи по заданието, могат да го направят като представят мотивационно писмо и автобиография до 15.07.2016г. на ел. поща info@knowhowcentre.org

 

Екипът на Центъра ще се свърже само с одобрените по документи кандидати и те ще бъдат поканени на интервю до 17.07.2016г.