Нашата работа в проекти

Професионалисти

Финансов анализ и оценка на услуги за деца от институции (2012)

Целта на изследването е да отговори на въпроса дали финансирането на услуги за деца от закритите домове в с. Могилино и с. Горна Козница осигурява тяхното качество.

 

 

Оценка и анализ на комуникацията и координацията на различните дейности в изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България на общинско ниво”

Целта на анализа е да се идентифицират както основните трудности в комуникацията и координацията на участниците, така и добрите практики, за да може още в хода на работата да се предложат варианти за оптимизиране на процеса .