За центъра

Агенция за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане

Агенцията за социално подпомагане е ангажирана с предоставянето на социални услуги в общността и в институциите от специализиран тип. Като ръководител на отделите за закрила на детето, АСП отговаря за прилагането на политиките по деинституционализация на национално и местно ниво, чрез пряката подкрепа към децата и семействата. 

http://www.asp.government.bg

 

 

Държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за закрила на детето

Държавната агенция за закрила на детето е специализиран орган на Министерски съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето.


http://sacp.government.bg/

 

 

Община Кюстендил

Община Кюстендил

Община Кюстендил е една от динамично развиващите се общини, в които прилагането на алтернативните услуги за деца се характеризира с устойчивост, а политиките - с дългосрочност. В община Кюстендил Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца прилага проект за работа по случай, като въвлича в прилагането специалисти от различни нива на общината, които са ангажирани с деинституционализацията.

http://www.kustendil.bg/

 

 

Фондация

Фондация "За Нашите Деца"

Фондация “За Нашите Деца” подкрепя родителите да не изоставят своите бебета. Най-честите причини за това са бедността и фактът, че родилките нямат подкрепа от своите семейства или самите те са израснали в домове.

http://detebg.org/bg/

 

 

Фондация

Фондация "Де Пасарел"

"Де Пасарел" е холандска фондация базирана в гр. Апелдорн, Холандия, доставчик на социални услуги, предимно за хора с интелектуални увреждания. Фондацията се различава по своята концепция да предоставя пълния спектър от услуги на потребители от всички възрастови групи, с всички степени на интелектуално увреждане и във всички сфери на живота.