Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

Нашата работа в проекти

Професионалисти  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / Нашата работа в проекти / Професионалисти / Оценка и анализ на създадените услуги за деца от з...

Оценка и анализ на създадените услуги за деца от закритите институции в с. Могилино, с. Горна Козница и гр. Тетевен

Екип: Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ

Цели на изследването:

 1. Да отговори на въпросите:

 •  Кои са уроците от закриване на: Дом  за  деца  и  млади  хора  с  умствена изостаналост (ДДМУИ) „Св.Петка” в с. Могилино, Дом за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/ в с. Горна Козница  и Дом за медико-социална грижа за деца (ДМСГД) в гр. Тетевен.
 • Какво се случва с деца и млади хора, преминали през процеса на деинституционализация (т.е. са преместени от институции в услуги в общността).
 • Какви са новите потребностите на деца и семейства, които изискват нови услуги.

 2. Да  информира проектите по деинституционализация за:  

 • подготовката на децата за напускане на домовете;  
 • адаптиране на децата в новите услуги;   
 • поддържане на качеството на новите услуги в общността.                                                                                                                                                                         
 1. Да идентифицира и препоръча добри стратегии в процеса на закриване, които биха могли да се използват при закриване на други домове.

Методология

Изследването е качествено. Използваният метод „оценка на позитивните практики” (appreciative inquiry) дава възможност да се изучават  успешни подходи и решения в процеса на ДИ.

Участници

Проведени са интервюта с: 138 представители на НПО, централна и местна власт, социални служби и социални услуги,  потребители на новата услуга ЦОП, родители, представители на НПО,  представители на професионалисти от домове.

Резултати

 

Цел 1:

 • Състоянието на децата се подобрява с преместването от домовете. В риск са деца, които са дефинирани като „трудни”, живеят в една услуга и за които се „грижат”  хора без подготовка и подкрепа.
 • Необходими са нови услуги за деца с психичноздравни потребности. Няма услуги за семейства на деца от домове, които дългосрочно да подкрепят възстановяване на връзката между тях и институционализираните им деца.  Персоналът, който се грижи за деца от домове, често е оставен без обучение и  супервизия.

Цел 2

 • Подготовката за напускане на дома е бавен процес, в който детето трябва да се подготви в съответствие с индивидуалното му развитие. Единствено такава оценка може да препоръча как то ще преживее раздялата и адаптирането към новото място. Връзката с близък на детето възрастен осигурява по-плавен преход. Въпреки това, адаптирането към новата услуга е криза. Детето може да стане агресивно, да престане да спи, както и да се себенаранява. Екипът на новата услуга трябва да има подкрепа в този период под формата на обучение и супервизия. Риск е настаняването на деца на базата на предпочитанията на директора на новата услуга. Интересът на детето е основен приоритет при взимане на решение къде да се премести то. Адаптацията на децата в общността зависи и от местната власт, която подготвя населението за това да посрещне новите си жители.
 • Новите услуги предоставят по-добра грижа от институциите. Персоналът, който работи с деца, живели в домове трябва да е подготвен за това как се работи с деца, прекарали живота си в институция. Това се осигурява чрез дългосрочно обучение и супервизия. Без грижа за персонала децата са в риск от насилие и влошаване на състоянието. В риск е и персонала. 

Цел 3 Препоръки

 • Всяко закриване на дом трябва да бъде планирано в сътрудничество с местни и национални институции и информирано от добра практика на НПО. Необходимо е информиране и ангажиране на общността.
 • Персоналът от институцията трябва има супервизия, обучение и достатъчно време за приспособяване, преди да бъде взето решение за наемането им в новите услуги, което да стане въз основа на прозрачен процес на подбор.
 • Всяко закриване на дом трябва да има свой лидер и екип на проекта. Екипът трябва да има познания за услугите за деца и пряка връзка с отговорни лица от националните органи (ДАЗД и съответните министерства).
 • Всяко закриване на дом трябва да разполага с  бюджет, който може да се използва гъвкаво и да се мониторира прозрачно, без излишна бюрократичност.
 • Работата със семейства може да се базира на модела, разработен в Тетевен. Това изисква представителите на ОЗД да са обучени да работят пряко със семействата и да имат време за работа с общността.
 • Да се осигури детско участие като се усвоят умения за това.
 • Да се разработят планове за дългосрочна подкрепа за деца и семейства. В случаите на деца с увреждания, това включва планиране след навършване на 18-годишна възраст.
 • Затварянето на всеки дом да започне с информиране и участие на общността, чрез споразумение със съответните общински органи и кметове.