Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

Нашата работа в проекти

Професионалисти  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / Нашата работа в проекти / Професионалисти / Оценка и анализ на комуникацията и координацията н...

Оценка и анализ на комуникацията и координацията на различните дейности в изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България на общинско ниво”

Екип:  Агенция „Алфа Рисърч“

Цели:

 1.  Да предостави  информация за координацията между всички страни на местно ниво, ангажирани с изпълнение на проектите, заложени в Плана за действие в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.
 2. Да предостави анализ на информацията, на чиято основа да се  взимат обосновани решения, подпомагащи  изпълнението на Плана за действие.
 3. Да извърши оценка и сравнителен анализ на процесите на координация между различните звена, структури и екипи в общината, изпълняващи дейностите в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.
 4. Да препоръча начини за подобряване на комуникацията и координацията на местно ниво.

Участници:

Оценката обхваща:

 1. служители на Отделите за закрила на детето към Дирекции „Социално подпомагане” (териториални структури на Агенцията за социално подпомагане);
 2. представители на общински администрации, ангажирани със социални услуги;
 3. представители на местни НПО, чиито предмет на дейност е развиване и предлагане на социални услуги в общността;
 4. представители на персонала работещ в услугите.

Методология:

Изследването е проведено чрез дълбочинни интервюта в периода 02 май – 22 май 2012 г. в три типологично различни общини: малка (Чирпан – 8 интервюта),  средна (Русе – 11 интервюта) и голяма (София – 24 интервюта).

Резултати:

 1. Координацията и комуникацията се схващат от всички интервюирани експерти  като постигане на обмен на информация чрез срещи и семинари, а не като по-дълбок процес на съгласуване, обвързване и осмисляне на дейностите по всички проекти.
 2. Наличните структури по проектите не съдействат за постигане на обща координация (смислова и по дейности) на общинско ниво. Тя е делегирана на съществуващите структури на общините, но тъй като самите проекти не предполагат ясна обвързаност между дейностите по проектите на местно ниво, местните власти не приемат координацията като ангажимен.
 3. Няма реално координирано взаимодействие между проектите на общинско ниво.
 4. Общата информираност по проектите е недостатъчна, за да осигури добра комуникация и смислова координация между тях на общинско ниво.
 5. Привличането на обществеността и по-специално на родителите, като една от най-засегнатите обществени групи, е поверено на медиите, но няма специални комуникационни средства за това.
 6. Смисълът на деинституционализацията и на проектите, които се опитват да ускорят нейната реализация, се схваща основно като преместване на децата от домовете към ползване на новите услуги, не толкова като въвличане на семействата на децата.
 7. Капацитетът на хората, на които е поверена координацията на общинско ниво, е недостатъчен, както по отношение на компетентност за управление на проекти, така и по отношение на експертност по смисъла на деинституционализацията и реформата.
 8. Медийното отразяване е изключително важно, но не влияе достатъчно за изграждане на общи нагласи и отношение сред професионалистите и гражданите към смисъла на деинституционализацията и проектите, насочени към нейното постигане.  
 9. Посочените от експертите добри практики са малко. Посочени са основно съвместни обучения и семинари, както и работни срещи.
Препоръки

Изследването показва, че е необходимо да се работи на всички нива за промяна в разбирането за добра комуникация и координация. Много от участниците дават високи оценки за комуникацията и координацията, именно защото я разбират основно като даване на справки и информация. Важно е основното послание да бъде, че добра комуникация и координация има само когато на местно ниво има общо съгласуване, обвързване и осмисляне на всички дейности по проектите.

Това би могло да се  постигне чрез:

 1. Изграждане на общи и отворени канали за комуникация между проектите на всички нива.
 2. Промяна на функциите на структурите за управление на проектите на национално ниво с цел подобряване на координацията между тях.
 3. Промяна на функциите на действащите структури и обособяване на нова структура за подобряване на координацията и комуникацията на областно ниво. Целта е да се гарантира единство и връзка между дейностите по проектите на регионално и общинско ниво.
 4. Обособяване на нови функции на структурата на регионално ниво.
 5. Подобряване на координацията на общинско ниво както по отношение на организацията (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол), така и по отношение на обвързването с местните стратегии за развитие).