Нашата работа в проекти

Политика за закрила на детето на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи, НБУ

В своята работа Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет се ръководи от убеждението, че всички деца имат равни права и еднакво право на закрила и че всяка форма на злоупотреба с децата включва нарушение на правата на децата. 

За да бъдат гарантирани правата на децата и да бъдат предотвратени рисковете, стоящи пред децата, с които работи, Центърът разработи тази политика за закрила. Тя изразява ангажимента и конкретните мерки, които организацията ще изпълнява в своите дейности с и за деца. 

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, чрез настоящата си политика, се ангажира да отделя необходимото внимание на всички възникнали опасения и ситуации, включващи потенциален риск или продължаващо нарушаване на правата на децата, и да реагира съобразно международното, националното законодателство и заложените в този документ правила и процедури. В този смисъл, професионалистите, служителите и децата, включени в дейности на организацията, биват насърчавани да изразяват своите опасения и впечатления открито и отговорно. 

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

 

 

Професионалисти

Разработване на програми за обучение (с МОМН и МЗ), лобиране за интегриране на данни от изследвания и пилотни проекти, оценка на закриване на ДДЛРГ

 

 

Общности

Подготовката на общността за деинституционализацията чрез обучение на медии, специалисти, оценка на проекти, разработване на проекти с общини, сътрудничество НСОРБ и др.

 

 

Деца и семейства

Привличане на деца в диалога за деинституционализацията, събиране на ноу-хау в областта на участието на децата, разпространение на добри практики, консултиране на случаи на деца и семейства и проекти, в които се помага на децата.