За центъра

Изследователи

Александър Миланов

Изследовател

Александър Миланов

Александър Миланов е роден през 1983 г. в гр. София. От 1999 до 2004 година учи в Професионалната гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев” в София, където завършва средното си образование. Малко по-късно Александър Миланов записва да учи социална работа в Софийския университет.

От 2001 година до 2002 Александър Миланов работи за Българското национално радио, а от 2002 г. до 2005 година последователно е репортер, редактор и програмен редактор на първото социално говорещо радио НЕТ, където работи с уважавания журналист Виза Недялкова. В кариерата си Александър винаги е проследявал темите на децата в институциите, както и на уязвимите групи, сред които хората с увреждания. Две години след това Александър работи като репортер, редактор и водещ в информационното ИНФОРАДИО, където следи социалните теми в обществото. За социалните си репортажи в медиата, Александър получава отличия от медийния фестивал в Албена и конкурса „Българската Европа”. От 2007 г. до 2010 г. е директор по маркетинга и набирането на средства на правозащитната детска организация „За Нашите Деца”, където формира правилното си разбиране за решенията за изоставените българчета. В рамките на своята работа в детската организация Александър подпомага процесите по комуникирането на каузите с изоставянето на новородените, приемната грижа и възможностите за деинституционализацията у нас.

От 2010 г. до момента Александър Миланов е експерт по връзки с обществеността на най-голямата работодателска организация – Българската стопанска камара. През 2011 г. Александър Миланов е консултант на УНИЦЕФ.

В Ноу-хау центъра на НБУ Александър Миланов е ръководител на дейността по подготовката на анализ, който да покаже как медиите отразяват темата за деинституционализацията в България.

 

 

Телефон: 02 403 20 30
E-mail: info@amilanov.org

 

 

Деница Колева

Изследовател

Деница Колева има магистърска степен по психология и специализация по социална психология. В момента е главен специалист „Социални дейности” в Община Чирпан.

Има опит в реализирането и управлението на проекти в социалната сфера за деца и възрастни.

Ръководител е на проект  „Малко шанс от нас–означава много за вас” по ОПРЧР. Администратор е по проект „И аз имам семейство”, който се реализира от Агенция социално подпомагане в партньорство с Община Чирпан.

През последните десет години е работила, като социален работник и психолог в Отдел „закрила на детето” при Дирекция ”Социално подпомагане” Чирпан и Център за обществена подкрепа - Чирпан.

Има опит в директната работа с деца и семейства и работата на терен. Познава системата за закрила на детето в България и действащата нормативна уредба в областта на детското благосъстояние. Притежава необходимите знания и опит в развитие на социални услуги, базирани в общността. Има опит при работата с осиновители и кандидат-осиновители.

Член е на СНЦ „Приятели – 2011”, което е част от Националната мрежа за децата и ФГС „Форум за гражданска солидарност – Чирпан”.

 

Телефон: 02 403 20 30
E-mail: info@knowhowcentre.org

 

 

Диляна Киранова

Изследовател

Диляна Киранова е докторант към катедра Социология в Югозападен университет „Неофит Рилски”-Благоевград oт февруари 2012 г. Дипломира се „магистър по Социология” със специализация Социологически изследвания и политически маркетинг в същия университет през 2011г.. В периода 2008-2010 г. придобива следдипломна квалификация за учител по философия в ЮЗУ ”Неофит Рилски”.

В момента работи за фондация „Глобална инициатива в психиатрията-София”, като сътрудник социални дейности.  

Има опит в областта на социалната интеграция на рискови групи и хора в неравностойно положение. Участва в превантивни дейности и промоционални кампании за по-добро психично здраве, джендър равнопоставеност, превенция на ХИВ и СПИ сред млади хора в риск, превенция на туберкулоза сред групи в риск и работа с доброволци.

Своите първи стъпки в областта на социалното включване на хора в неравностойно положение прави като доброволец към Център за образователни програми и социални инициативи – Ямбол, като близо четири години участва в програми и инициативи в помощ на деца и младежи в неравностойно положение.

Участвала е в редица регионални, национални и международни обучения по съответните теми. По време на своето обучение по социология участва в различни семинари, конференции, проекти, публикации. Изследователските й интереси са насочени към социология на пола, социология на отклоняващото се поведение и в областта на процеса деинституционализация.

 

Телефон: 02 403 20 30
E-mail: info@knowhowcentre.org

 

 

Любомир Джалев

Изследовател

Любомир Джалев е главен асистент в Нов български университет. Той преподава дисциплините „Статистически изследвания в образованието“, „Съвременни образователни технологии“, „Конструиране на тестове за постижения“ и др. от 2008 до сега Любомир Джалев е директор на бакалавърска програма „Психология”, а от 1996 до 2004 г. той е директор на Центъра за оценяване към НБУ.

Основните изследователски интереси на Любомир Джалев са в областта на количествените и качествените методи на изследване, както и психологическите измервания и оценяването, теориите на тестовете, теориите и на ученето. Допълнителните изследователски интереси на Любомир Джалев са в областта на електронното обучение, емоционалната интелигентност.

Участие в национални и международни проекти:

По-важни публикации:

 

E-mail: info@knowhowcentre.org

 

 

Магдалена Стефанова

Изследовател

Магдалена Стефанова е завършила е немска филология в СУ „Св. Кл. Охридски”, а в момента завършва магистратура по специалността „Социални дейности”. Има професионален опит като преподавател по немски език и български език за чужденци. За кратко е работила като младши експерт в държавната администрация.

От 2009 г. е председател на Управителния съвет на фондация „Надежда за малките”. През лятото на 2010 г. организацията открива първия Център за настаняване от семеен тип за деца в ранна възраст и Магдалена го ръководи до края на 2011 г. През 2011 г. фондация „Надежда за малките” разкрива втора социална услуга – Звено „Майка и бебе”. И двете услуги продължават да функционират на територията на гр. София.

Магдалена Стефанова има опит в подготовката, реализирането и управлението на проекти, както и в подбора и управлението на екипи. Професионалният й опит е свързан и с работата с деца в ранна възраст, настанени в институции и/или социални услуги, техните родители и семейства.

 

Телефон: 02 403 20 30
E-mail: info@knowhowcentre.org

 

 

Наталия Михайлова

Изследовател

Наталия Христова – Михайлова - изследовател по проекта за деинституционализация на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца.

Има 20 годишен професионален опит в системата за работа с деца и семейства в риск. Активно участва, като експерт и координатор на проекти за разработване на модели за работа с биологични семейства на деца, настанени в специализирани институции. Има 12 години опит в директна работа с деца в риск в специализирана институция и 10 години управленски опит в областта на доставката на социални услуги – ЦНСТ, ЦОП, Мобилна социална работа, Дневен център.

Наталия директно ръководи процеса на деинституционализация на три специализирани институции. Има десет години опит като експерт, консултант и ръководител на проекти за анализ на нужди и подкрепа за реформиране на системата за работа с рискови групи и планиране процеса на доставка на социални услуги в редица общини. Реализира анализи и оценки на проекти и програми в областта на работата с рискови групи деца и семейства през последните пет години. Последните десет години е член на УС на НПО-доставчик на социални услуги за деца и семейства, работеща в подкрепа правата на рискови групи.

Има значителен опит в проектно планиране и ръководене на голям брой проекти, свързани с проблемите на деинституционализацията, създаване на местни екипи за анализ и свързани със стратегическо планиране на социалните услуги за деца, обучение на професионалисти, създаване и прилагане на методики за реинтеграция и работа с родители.

 

Телефон: 02 403 20 30
E-mail: info@knowhowcentre.org

 

 

Ружа Маринова

Изследовател

Дипломиран магистър по социална педагогика и психология, асистент по психодрама и групова психотерапия.

Водила е поредица от тренинги и обучения за повишаване капацитета на служители от социални услуги за деца и социални услуги за възрастни за формиране на умения,  допринасящи за развитието на специалистите, умения за работа в екип и справяне с конфликти.

В момента ръководи Отдел за Северозападна България в град Враца, към Главна дирекция „Контрол по правата на детето” към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Професионалният й опит е в сферата на контрола за спазване на правата на детето и стандартите за социални услуги за деца, анализиране на резултатите, дефиниране на проблемите на държавната политика за закрила на детето и разработване на предложения до ръководството на ДАЗД с насоки за развитие.

Познава много добре системата за закрила на детето, социалната работа с деца в риск и техните семейства. Работила е три години в Отдел за закрила на детето – Враца, от към Дирекция „Социално подпомагане” от създаването му през 2001г. и е участвала в изграждането на системата за закрила на децата на общинско ниво.

 

Телефон: 02 403 20 30
E-mail: info@knowhowcentre.org

 

 

Стоян Михайлов

Изследовател

Ръководил или участвал в стотици изследователски проекти на различни теми, сред които множество изследвания в сферата на детската грижа. Има опит седемнадесет години, като изследовател и ръководител на проекти в известни български и местни офиси на глобални компании за маркетингови и социални изследвания,

Обучителните курсове и контактите с колеги и международно признати специалисти помагат на Стоян да се изгради като висококвалифициран експерт в областта на пазарните и социални проучвания.

Заедно с теоретичната му подготовка като социолог, неговият професионален опит му позволява да развие умения по формулиране на хипотези, определяне на най-подходящия изследователски подход към разнообразни целеви групи, разработване на инструменти за количествени и качествени изследвания (т.е. количествени въпросници и сценарии за дискусии във фокус-групи или дълбочинни интервюта), провеждане на дълбочинни интервюта и модериране на фокус-групи, анализиране на набраната информация за различни сектори на икономическия и социален живот, включително в сферата на детската грижа.

 

Телефон: 02 403 20 30
E-mail: info@knowhowcentre.org