Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

За центъра

Изследователи  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / За центъра - Изследователи

Александър Миланов е роден през 1983 г. в гр. София. От 1999 до 2004 година учи в Професионалната гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев” в София, където завършва средното си образование. Малко по-късно Александър Миланов записва да учи социална работа в Софийския университет.

От 2001 година до 2002 Александър Миланов работи за Българското национално радио, а от 2002 г. до 2005 година последователно е репортер, редактор и програмен редактор на първото социално говорещо радио НЕТ, където работи с уважавания журналист Виза Недялкова. В кариерата си Александър винаги е проследявал темите на децата в институциите, както и на уязвимите групи, сред които хората с увреждания. Две години след това Александър работи като репортер, редактор и водещ в информационното ИНФОРАДИО, където следи социалните теми в обществото. За социалните си репортажи в медиата, Александър получава отличия от медийния фестивал в Албена и конкурса „Българската Европа”. От 2007 г. до 2010 г. е директор по маркетинга и набирането на средства на правозащитната детска организация „За Нашите Деца”, където формира правилното си разбиране за решенията за изоставените българчета. В рамките на своята работа в детската организация Александър подпомага процесите по комуникирането на каузите с изоставянето на новородените, приемната грижа и възможностите за деинституционализацията у нас.

От 2010 г. до момента Александър Миланов е експерт по връзки с обществеността на най-голямата работодателска организация – Българската стопанска камара. През 2011 г. Александър Миланов е консултант на УНИЦЕФ.

В Ноу-хау центъра на НБУ Александър Миланов е ръководител на дейността по подготовката на анализ, който да покаже как медиите отразяват темата за деинституционализацията в България.

 

Деница Колева има магистърска степен по психология и специализация по социална психология. В момента е главен специалист „Социални дейности” в Община Чирпан.

Има опит в реализирането и управлението на проекти в социалната сфера за деца и възрастни.

Ръководител е на проект  „Малко шанс от нас–означава много за вас” по ОПРЧР. Администратор е по проект „И аз имам семейство”, който се реализира от Агенция социално подпомагане в партньорство с Община Чирпан.

През последните десет години е работила, като социален работник и психолог в Отдел „закрила на детето” при Дирекция ”Социално подпомагане” Чирпан и Център за обществена подкрепа - Чирпан.

Има опит в директната работа с деца и семейства и работата на терен. Познава системата за закрила на детето в България и действащата нормативна уредба в областта на детското благосъстояние. Притежава необходимите знания и опит в развитие на социални услуги, базирани в общността. Има опит при работата с осиновители и кандидат-осиновители.

Член е на СНЦ „Приятели – 2011”, което е част от Националната мрежа за децата и ФГС „Форум за гражданска солидарност – Чирпан”.

Диляна Киранова е докторант към катедра Социология в Югозападен университет „Неофит Рилски”-Благоевград oт февруари 2012 г. Дипломира се „магистър по Социология” със специализация Социологически изследвания и политически маркетинг в същия университет през 2011г.. В периода 2008-2010 г. придобива следдипломна квалификация за учител по философия в ЮЗУ ”Неофит Рилски”.

В момента работи за фондация „Глобална инициатива в психиатрията-София”, като сътрудник социални дейности.  

Има опит в областта на социалната интеграция на рискови групи и хора в неравностойно положение. Участва в превантивни дейности и промоционални кампании за по-добро психично здраве, джендър равнопоставеност, превенция на ХИВ и СПИ сред млади хора в риск, превенция на туберкулоза сред групи в риск и работа с доброволци.

Своите първи стъпки в областта на социалното включване на хора в неравностойно положение прави като доброволец към Център за образователни програми и социални инициативи – Ямбол, като близо четири години участва в програми и инициативи в помощ на деца и младежи в неравностойно положение.

Участвала е в редица регионални, национални и международни обучения по съответните теми. По време на своето обучение по социология участва в различни семинари, конференции, проекти, публикации. Изследователските й интереси са насочени към социология на пола, социология на отклоняващото се поведение и в областта на процеса деинституционализация.

Любомир Джалев е главен асистент в Нов български университет. Той преподава дисциплините „Статистически изследвания в образованието“, „Съвременни образователни технологии“, „Конструиране на тестове за постижения“ и др. от 2008 до сега Любомир Джалев е директор на бакалавърска програма „Психология”, а от 1996 до 2004 г. той е директор на Центъра за оценяване към НБУ.

Основните изследователски интереси на Любомир Джалев са в областта на количествените и качествените методи на изследване, както и психологическите измервания и оценяването, теориите на тестовете, теориите и на ученето. Допълнителните изследователски интереси на Любомир Джалев са в областта на електронното обучение, емоционалната интелигентност.

Участие в национални и международни проекти:

 • 2010 – “Reconsidering a mission of an NGO” (изследване по поръчка на Асоциацията на родители на деца с епилепсия, представено на 9th European congress on epileptology, Rhodes, June 27th – July 1st 2010).
 • 2009 – 2010 - “Студентски практики в училище за превенция на агресия и поведенчески проблеми” (по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Европейския социален фонд, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.03: „Училищни и студентски практики”)
 • 2009 – 2010 - „Външна оценка на качеството на услугата “Личен асистент”, предоставяна в рамките на проект “Социална услуга за качествен живот” (по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема BG 051РО001/07/5.2-0.2).
 • 2008 – 2009 – “Parent’s perception of integration of their children with epilepsy in the mainstream school system in Bulgaria” (изследване на интеграцията на деца с епилепсия в масовото училище по поръчка на Асоциацията на родители на деца с епилепсия, представено на 28th International Epilepsy Congress in Budapest, June 28th - July 2nd 2009).
 • 2008 - „Родителски стилове на привързаност - изследване и приложение в социалната работа” (скрийнингово изследване върху стила на привързаност и връзката му с институционализирането на деца от биологичните им родители).
 • 2007 - 2008 – „Изследване на факторите, допринесли за ефективността на проект “Социални услуги в замяна на нови работни места (СЕЙН)” (проект, финансиран от Министерството на труда и социалната политика и UNDP).
 • 2007 – 2008 - “Модернизация на образованието в Таджикистан” (проект на Министерството на образованието на Таджикистан, финансиран от Световната банка. Участие като международен консултант на Световната банка).
 • 2004 – 2007 - “W.E.L.K.O.M: Working and E-Learning With Knowledge and Operationnal Management” (международен проект, финансиран от Европейската комисия по линия на програмата “Леонардо да Винчи” за развитие и оценяване на ефективността на електронни системи за обучение).
 • 2004 - “Компютърна база от данни за разработване на Теста по общообразователна подготовка (ТОП)” (проект, финансиран от НБУ).
 • 2003 – 2006 - “ENLTA: The creation of a European network for language testing and assessment” (международен проект, финансиран от Европейската комисия, Directorate General for Education and Culture “, “Language Learning and Linguistic Diversity” за изграждане на европейска асоциация по езиково тестиране).
 • 2003 - “Електронна система за въвеждане и обработване на изпитни резултати“ (проект, финансиран от НБУ).
 • 2002 - “Повишаване на капацитета на държавната администрация с цел оптимизиране на усвояването на предприсъединителните финансови инструменти” (проект, финансиран от фондация “Отворено общество”).
 • 2002 – 2003 - “Модернизация на образованието”, подкомпонент “Оценяване” (проект на МОН, финансиран от Световната банка. Участие като национален консултант в екипа на официалния консултант CITO, холандски Национален институт за оценяване в образованието).
 • 1998 – 2000 – „Програма за институционално развитие” (проект за подобряване практиката на оценяване на постиженията на студентите в НБУ, финансиран от HESP, програма за подпомагане на висшето образование на Централноевропейския университет и „Институт Отворено общество” в Будапеща).
 • 1997 – 1999 – „Университетска мрежа за самооценяване, акредитация и академична мобилност в областта на социалните науки” (международен проект, финансиран от TEMPUS PHARE).

По-важни публикации:

 • (2011). Тест за диагностика на готовността на децата за училище. Книга за учителя. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 103 стр. (в съавторство)
 • (2011). Тест за диагностика на готовността на децата за училище. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 34 стр. (в съавторство)
 • (2011). Community vs. institutional care in Bulgaria – a conflict between ethics (Study of the factors contributing to the success of the pilot project “Social Services against new employment (SANE)”. In: V. Boyanova, M. Stankova, T. Kamenski, P. Mihova (eds). Early prevention of communication disorders. S.: NBU. ISBN: 978-954-535-682-7 (в съавторство)
 • (2010). Структура и надеждност на кратката версия на скрининговия тест „Индикатори на развитието за оценка на ученето” (DIAL_3). В сб.: Иновации в образованието. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, стр. 423-436 (в съавторство)
 • (2007). Родителски стилове на привързаност – изследване и приложение в социалната работа. В сб. Проблеми на социалната работа. Образование, практика, научни изследвания. С.: ИК „КОТА”, стр. 297-308 (в съавторство).
 • (2007). Parents’ attachment styles, mental representations, and institutionalization of children in Bulgaria. Infant Mental Health Journal, 3
 • (2006). За теорията на измерването. Образование, кн. 6, стр. 30-53

Магдалена Стефанова е завършила е немска филология в СУ „Св. Кл. Охридски”, а в момента завършва магистратура по специалността „Социални дейности”. Има професионален опит като преподавател по немски език и български език за чужденци. За кратко е работила като младши експерт в държавната администрация.

От 2009 г. е председател на Управителния съвет на фондация „Надежда за малките”. През лятото на 2010 г. организацията открива първия Център за настаняване от семеен тип за деца в ранна възраст и Магдалена го ръководи до края на 2011 г. През 2011 г. фондация „Надежда за малките” разкрива втора социална услуга – Звено „Майка и бебе”. И двете услуги продължават да функционират на територията на гр. София.

Магдалена Стефанова има опит в подготовката, реализирането и управлението на проекти, както и в подбора и управлението на екипи. Професионалният й опит е свързан и с работата с деца в ранна възраст, настанени в институции и/или социални услуги, техните родители и семейства.

Наталия Христова – Михайлова - изследовател по проекта за деинституционализация на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца.

Има 20 годишен професионален опит в системата за работа с деца и семейства в риск. Активно участва, като експерт и координатор на проекти за разработване на модели за работа с биологични семейства на деца, настанени в специализирани институции. Има 12 години опит в директна работа с деца в риск в специализирана институция и 10 години управленски опит в областта на доставката на социални услуги – ЦНСТ, ЦОП, Мобилна социална работа, Дневен център.

Наталия директно ръководи процеса на деинституционализация на три специализирани институции. Има десет години опит като експерт, консултант и ръководител на проекти за анализ на нужди и подкрепа за реформиране на системата за работа с рискови групи и планиране процеса на доставка на социални услуги в редица общини. Реализира анализи и оценки на проекти и програми в областта на работата с рискови групи деца и семейства през последните пет години. Последните десет години е член на УС на НПО-доставчик на социални услуги за деца и семейства, работеща в подкрепа правата на рискови групи.

Има значителен опит в проектно планиране и ръководене на голям брой проекти, свързани с проблемите на деинституционализацията, създаване на местни екипи за анализ и свързани със стратегическо планиране на социалните услуги за деца, обучение на професионалисти, създаване и прилагане на методики за реинтеграция и работа с родители.

Дипломиран магистър по социална педагогика и психология, асистент по психодрама и групова психотерапия.

Водила е поредица от тренинги и обучения за повишаване капацитета на служители от социални услуги за деца и социални услуги за възрастни за формиране на умения,  допринасящи за развитието на специалистите, умения за работа в екип и справяне с конфликти.

В момента ръководи Отдел за Северозападна България в град Враца, към Главна дирекция „Контрол по правата на детето” към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Професионалният й опит е в сферата на контрола за спазване на правата на детето и стандартите за социални услуги за деца, анализиране на резултатите, дефиниране на проблемите на държавната политика за закрила на детето и разработване на предложения до ръководството на ДАЗД с насоки за развитие.

Познава много добре системата за закрила на детето, социалната работа с деца в риск и техните семейства. Работила е три години в Отдел за закрила на детето – Враца, от към Дирекция „Социално подпомагане” от създаването му през 2001г. и е участвала в изграждането на системата за закрила на децата на общинско ниво.

Ръководил или участвал в стотици изследователски проекти на различни теми, сред които множество изследвания в сферата на детската грижа. Има опит седемнадесет години, като изследовател и ръководител на проекти в известни български и местни офиси на глобални компании за маркетингови и социални изследвания,

Обучителните курсове и контактите с колеги и международно признати специалисти помагат на Стоян да се изгради като висококвалифициран експерт в областта на пазарните и социални проучвания.

Заедно с теоретичната му подготовка като социолог, неговият професионален опит му позволява да развие умения по формулиране на хипотези, определяне на най-подходящия изследователски подход към разнообразни целеви групи, разработване на инструменти за количествени и качествени изследвания (т.е. количествени въпросници и сценарии за дискусии във фокус-групи или дълбочинни интервюта), провеждане на дълбочинни интервюта и модериране на фокус-групи, анализиране на набраната информация за различни сектори на икономическия и социален живот, включително в сферата на детската грижа.